Arhīvs

atpakaļ

PVPA pārstāvis piedalās paneļdiskusijā par EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu ieguldījumu Latvijā

2011.gada 25.maijā, viesnīcā „Radison Blu Daugava” notika Finanšu ministrijas sadarbībā ar Norvēģijas vēstniecību Rīgā organizēta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta noslēguma konference, kurā izvērtēja finanšu instrumentu ieviešanas gaitu 2004.- 2009. gada periodā. Konferences ietvaros paneļdiskusijās piedalījās PVPA valdes loceklis MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis.

E.Pūlmanis ir bijis iesaistīts minētā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu uzraudzībā un plānošanas dokumentu sagatavošanā prioritātēs „Bērni ar īpašām vajadzībām” un grantu shēmā „Īstermiņa ekspertu fonds”. Konferenci atklāja finanšu ministrs Andris Vilks, tajā atskatījās un diskutēja par 2004.-2009. gada periodā paveikto, atbalstīto projektu rezultātiem gan no donorvalstu, gan Latvijas skatu punkta, kā arī apspriest divpusējās sadarbības rezultātus un jauno 2009.-2014. gada finanšu periodu.

Iepriekšējā (2004.–2009. gada) periodā Latvijā šo finanšu instrumentu ietvaros var jau secināt, ka veiksmīgi īstenoti individuāli projekti vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanas, veselības, tieslietu un Šengenas, reģionālās politikas, Cilvēkresursu attīstības un izglītības jomā, kā arī projekti bērniem ar īpašām vajadzībām. Tāpat ir ieviestas trīs programmas, kas vērstas uz vides politikas integrāciju Latvijā, valsts un privātās partnerības attīstības veicināšanu un pārrobežu sadarbību, kā arī sešas grantu shēmas (stipendiju grantu shēma, akadēmiskie pētījumi, nevalstiskā sektora atbalsta finanšu instruments “NVO fonds” u.c.). Kopējais Latvijai pieejamais finansējums 2004.–2009. gada periodā bija 35,5 miljoni latu jeb 50,5 miljoni eiro, tai skaitā no EEZ 13,1 miljons latu, no Norvēģijas – 22,4 miljoni latu. Tā kā šī perioda finansējuma apguve noslēdzās 2011. gada aprīļa beigās, Norvēģijas un EEZ finansējuma Latvijai 2009. –2014. gada periodā apguves uzsākšana ir loģisks turpinājums sadarbībai ar donoriem un vēl viens stimuls Latvijas ekonomikas izaugsmei un sociālās vides uzlabošanai. Donorvalstu pārstāvji ir atzinīgi novērtējuši Latvijas sasniegtos rezultātus EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanā un guvuši pozitīvus iespaidus, iepazīstoties ar vadošās iestādes izstrādāto izdevumu „Ieguldījums cilvēkos. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projekti Latvijā 2004.-2009.gadā ”, kurā ir ietverta informācija par visiem Latvijā realizētajiem projektiem.

Informējam, ka izdevuma elektroniskā versija ir pieejama finanšu instrumentu mājas lapā: www.eeagrants.lv.

Gan Norvēģijas Ārlietu ministrijas, gan Norvēģijas vēstniecības Rīgā, gan Finanšu instrumenta biroja pārstāvji bija ļoti gandarīti ar visu konferences gaitu!

Informējam, ka 2011.gada 28.aprīlī ir parakstīti Saprašanās memorandi starp Latviju un donorvalstīm (Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu) par Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā. Informācija FM mājas lapā: www.fm.gov.lv

Latvijā atbalsts tiks sniegts šādām prioritātēm:
  • korekcijas pakalpojumi (ietverot ieslodzījuma vietu un īslaicīgas aizturēšanas vietu uzlabošanu), tajā skaitā ar ieslodzījumu nesaistītas sankcijas (9,2 miljoni latu);
  • inovācijas „zaļās" ražošanas jomā (7,9 miljoni latu);
  • finansējums nevalstiskām organizācijām (7,2 miljoni latu);
  • pielāgošanās klimata pārmaiņām (7,2 miljoni latu);
  • kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana (7 miljoni latu);
  • kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas valsts iestādēm, vietējām un reģionālām iestādēm (3,5 miljoni latu);
  • divpusēja sadarbība pētniecības jomā (3 miljoni latu);
  • stipendijas - gan studijām Norvēģijā, gan studijām visās donorvalstīs (0,7 miljoni latu);
  • globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai (0,3 miljoni latu).

Par katru no iepriekšminētajām prioritātēm atbildīgajām ministrijām jāsagatavo programma, kas jāiesniedz Ministru kabinetā, kā arī jāsaskaņo ar donorvalstīm un Eiropas Komisiju. Paralēli programmu apstiprināšanas procesam Finanšu ministrija izstrādās normatīvos aktus (likumu, Ministru kabineta noteikumus) par Norvēģijas finanšu instrumenta un EEZ finanšu instrumenta ieviešanas ietvaru, ieviešanas nosacījumiem, finanšu instrumentu vadībā iesaistīto institūciju tiesībām un pienākumiem. Reāli projektu ietvaros to īstenošana un finanšu līdzekļu plūsma sāksies ar 2012. gadu.

atpakaļ