Arhīvs

atpakaļ

PVPA pārstāvji piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē BA "Turība"

Leonardo da Vinci programmas finansētā projekta "Pārveidotie AURORAS produkti – jaunas iespējas lauku tūrismā “ ietvaros Biznesa augstskola Turība 2011.gada 2. un 3.jūnija jau ceturto reizi organizēja tūrisma problēmām veltītu starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Jaunas vērtības tūrisma un sabiedrības attīstībai”.

Zinātniski praktiskajā konferencē savu veiktā pētījuma "ATBILSTOŠA PROJEKTA MĒRĶA DEFINĒŠANA LAUKU TŪRISMA PROJEKTOS - ILGTSPĒJĪGAS KOMERCDARBĪBAS VEICINĀŠANA" rezultātus prezentēja PVPA valdes locekļi - MSc.proj.mgmt.Emīls Pūlmanis un MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa.
Savā pētījumā PVPA pārstāvji analizēja esošo tūrisma aktivitāšu veicināšnas projektu iesniegumus un definētos projeku mērķus. Ir svarīgi, ka arī tūrisma jomas projektiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā pieejamie finanšu līdzekļi tiek apgūti un izmantoti mērķorientētu projektu īstenošanai.

Mūsdienu ekonomiskā situācija ir mainījusi komercdarbības nozīmīguma kritērijus, līdztekus ekonomiskajiem rādītājiem lielāku nozīmi piešķirot sociālajiem aspektiem. Dienas kārtībā parādās jaunas vērtības – sociālā atbildība un sabiedrības attīstība. Stimulējot un aktivizējot vietējo uzņēmēju iniciatīvu jomās, kuras balstītas uz vietējiem resursiem, īpaša nozīme tiek piešķirta tūrismam – nozarei, kura globālā nozīmē ir atzīta kā darba vietu radītāja un virzītājspēks ekonomikas atveseļošanai. Konferences mērķis ir analizēt tos faktorus un vērtības, kuri ir būtiski sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.
PVPA pārstāvju veiktā pētījuma rezultāti publicēti konferences rakstu krājumā.
atpakaļ