Arhīvs

atpakaļ

Aktualizēts projektu vadītāja profesijas standarts

2011.gada 26.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, iekļaujot tajā aktualizētu projekta vadītāja profesijas standartu.

Aktualizētajā Profesiju standartā PROJEKTU VADĪTĀJS tiek definēts kā profesija. Tas ir pirmais solis, lai sakārtotu gan publiskajā, gan privātajā sektorā pastāvošo neskaidrību projektu vadītāja profesijas jomā. Latvijas ekonomiskā situācija un ievērojamo resursu izmantošanu projektu veidā ir svarīgākie iemesli, kādēļ ir svarīgi definēt profesionālās prasības projektos iesaistītajam personālam. Aktualizētais Profesijas standarts nosaka obligātas un vienotas prasības projektu vadītājiem: izpratni par uzņēmējdarbību un ekonomisko vidi; projektu plānošanas un kontrollinga metožu pārzināšanu; zināšanas par produkta nākotnes ieguvumu, ienākumu, uzturēšanas izmaksu noteikšanu; projekta komandas un procesu koordinēšanas un organizēšanas prasmes, dzimtās un svešvalodu zināšanas un citas prasības.

Projekta vadītāja profesijas standarta izstrādes darba grupu vadīja Projektu vadītāju profesionālās apvienības (PVPA) valdes priekšsēdētājas Žaneta Ilmete, Dr.oec., LU Ekonomikas un vadības fakultātes profesore, profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” direktore.

Latvija ir viena no pirmajām ES dalībvalstīm, kas izveidojusi šādu projektu vadītāja profesijas standartu. Projektu vadītāja profesijas standarts, tāpat kā citi apstiprinātie standarti ir saskaņoti Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē, kuras sastāvā ir vairāku ministriju, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji.

PVPA saskatījusi būtiskas nepilnības esošajā Profesiju klasifikatorā un plāno rosināt grozījumus, kas labotu situāciju, ka Profesiju klasifikators atsevišķās jomās neatbilst profesiju definēšanas nosacījumiem - tas ietver daudzus amatus, kas nav uzskatāmi par profesijām, piemēram, projekta vadītāja asistents, projektu asistents, projekta koordinators un citi. Amats nav uzskatāms par profesiju, tāpēc kļūdaina ir atsevišķu amatu atrašanās klasifikatorā līdztekus daudzajām profesijām, kurām ir noteikti standarti un akreditēta izglītības programmas.
atpakaļ