Arhīvs

atpakaļ

PVPA valdes locekle piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē Sanktpēterburgā, Krievijā

PVPA valdes locekle MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa no 2011.gada 13. līdz 14.oktobrim piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē INTERNATIONAL THEORETICAL AND PRACTICAL CONFERENCE IN HONOUR OF 110TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF PROFESSOR SERGEI TJULPANOV "ECONOMIC THEORY AND COMMERCIAL PERFORMANCE: GLOBAL CHALLENGES" Sanktpēterburgas valsts univesitātē, Krievijā, ar referātu "The Development of Human Capital in the Project Management Models".

Kopš Latvijas iestāšanas ES, viens no svarīgākiem instrumentiem cilvēkresursu attīstības jomā ir Eiropas Savienības struktūrfondi, jo 2007.- 2013. g. plānošanas periodā pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” īstenošanai pieejamais finansējums ir 12 848 702 eiro (9 030 118 LVL). Programmas ietvaros tiks uzlabota ne tikai publisko varu realizējošo institūciju, bet arī sociālo partneru un nevalstisko organizāciju cilvēkresursu kapacitāte, tādējādi veicinot atbilstošu cilvēkresursu sagatavošanu darbam publiskās pārvaldes iestādēs un pilnveidojot valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības sistēmu, kā arī uzlabojot sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un publiskās pārvaldes iestādēm. Šajā plānošanas periodā ir plānoti arī citi struktūrfondu atbalstīti pasākumi.

Līdz ar to ir nepieciešams paaugstināt darbinieku zināšanas par  Eiropas Savienības likumdošanu un institucionālo sistēmu. Valsts pārvaldes darbinieku, kas iesaistīti Eiropas Savienības fondu administrēšanā, kompetences celšanai ir izmantojami Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Bez tam ir savlaicīgi jāizveido sistēma, lai nodrošinātu to prasmju un zināšanu attīstīšanu, kas būs nepieciešamas veiksmīgas Latvijas prezidentūras ES nodrošināšanai 2015. gadā.
2005. gadā, īstenojot Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas un ANO Attīstības programmas sadarbības projektu „Kompetenču novērtēšana ES struktūrfondu vadībā iesaistītajiem darbiniekiem”, tika aprakstītas specifiskās kompetences, kas ir būtiskas ES struktūrfondu vadībā iesaistīto amatu veicējiem.

Kopumā tika noteiktas trīs specifiskās kompetences:
1) izpratne par ES struktūrfondiem un to darbības pamatprincipiem;
2) starpinstitūciju attiecību veidošana un to vadība;
3) projektu cikla vadība.

Raksta autori veica pētījumu par cilvēkkapitāla attīstību projektu vadīšanas modeļos, tās sekām un perspektīvām.
Pētījuma rezultāti ‘’The Development of Human Capital in the Project Management Models’’ (autori - Silvija Bruņa, Marija Simonova, Žaneta Ilmete) tiks publicēti konferences rakstu krājumā.

atpakaļ