Izglītība un zinātne


PVPA pārstāvji piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē Dortmundē, Vācijā

2014.gada 27.jūnijā PVPA pārstāvji Emīls Pūlmanis un Silvija Bruņa piedalījās starptautiskā zinātniski praktiskajā konferencē Dortmundes Universitātē (Dortmund University of Applied Sciences and Arts), Vācijā.

2014.gada konference tika veidota kā sadarbības platforma pētniekiem, doktorantiem, kā arī maģistriem projektu vadīšanas jomā no tādām partnervalstīm kā Spānija, Lietuva, Norvēģija, Ukraina, Palestīna, Pakistāna, Venecuēla, Ungārija un Latvija. Jāpiemin, ka konferencē piedalījās arī partnervalstu projektu vadīšanas maģistranti no Eiropas un Tuvajiem austrumiem.

Konferences sesijas tika organizētas piecos modeļos:

  1. Projektu vadīšanas teorētiskie aspekti;
  2. Uzņēmējdarbības projekti;
  3. Praktiskā projektu vadīšana;
  4. Tehnoloģiju projektu vadīšana - metodes, instrumenti un procesi;
  5. Tehnoloģiju projektu vadīšana – informācijas tehnoloģiju sistēmas.

Konferences ietvaros tika prezentēti jaunākie nozares sasniegumi un pieredze praktiskajā projektu vadīšanā, kurā uzsvars tika likts uz informācijas tehnoloģiju un modernizācijas pieeju projektu plānošanā, kā arī ieviešanā. Tika rosināta diskusija par inovāciju attīstību modernajā projektu vadīšanā un politiski-ekonomiskiem ietekmes aspektiem projektu lēmumu pieņemšanas procesos.

PVPA valdes locekle PhD.cand MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa prezentēja pētījumu: “Project management process in public projects in Latvia”, savukārt valdes loceklis PhD.cand MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis prezentēja pētījumu: „Efficiency Problems in Public Sector Projects Planning and implementation Stage”, kuri atzinīgi tika novērtēti no ekspertiem projektu vadīšanas jomā.
 
 PVPA pārstāvji piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē Kauņā, Lietuvā

PVPA pārstāvji - valdes priekšsēdētāja Prof. Dr.oec. Žaneta Ilmete, valdes locekļi MSc. proj.mgmt. Emīls Pūlmanis un MSc. proj.mgmt. Silvija Bruņa no 2011.gada 21. līdz 24.septembrim piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē „Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges”, Vitautas Magnus universitātē, Kauņā, Lietuvā.
Nav šaubu, ka jebkuras valsts tautsaimniecības attīstības pamats ir kvalificētu speciālistu esamība darba tirgū. Pieaugot investīcijām un dažādiem finanšu instrumentiem, kuri pieejami Latvijas uzņēmējiem un publiskās pārvaldes organizācijām, pieaug arī nepieciešamība pēc profesionāliem speciālistiem, kuri spētu atbilstošā kvalitātē vadīt šāds resursus. Tamdēļ PVPA pārstāvji konferencē prezentēja pētījumu "The profession of project manager and its development prospects". Ir atzīts, ka projektu vadīšana ir svarīga tautsaimniecības nozare un projektu vadītāji ir definējami kā patstāvīga profesija. PVPA pārstāvju pētījums atklāja, ka salīdzinot ar 2009.gadu pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem ir dramatiski audzis. Pieprasījuma pieagums privātajā sektorā ir vērojams tādās nozarēs kā informācijas tehnoloģijas, būvniecība, loģistika, kā arī banku un finanšu sektors. Tai pašā laikā pētījumā tika analizēts profesionālo projektu vadītāju pieprasījums publiskajā pārvaldē, kur salīdzinot ar 2009.gadu pieprasījums pēc profesionāliem projektu vadītājiem 2010.gadā ir pieaudzis par 184%. Tas nozīmē, ka arī valsts pārvalde rūpīgāk sāk izvērtēt tai atvēlētos finanšu līdzekļus projektu vadībai, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu un pieņemamā kvalitātē nodrošinātu projektu vadīšanu.
PVPA pārstāvju pētījuma rezultātu publicēti konferences rakstu krājumā.

 
 PVPA valdes locekļi piedalās starptautiskā zinātniski praktiskajā konferencē Dortmundē, Vācijā

2011.gada 24.jūnijā PVPA valdes locekļi MSc. proj.mgmt. Emīls Pūlmanis un MSc. proj.mgmt. Silvija Bruņa piedalījās starptautiskā zinātniski praktiskajā konferencē Dortmundes Universitātē (Dortmund University of Applied Sciences and Arts), Vācijā.
2011.gada konference tika veidota kā sadarbības platforma pētniekiem, doktorantiem, kā arī maģistriem projektu vadīšanas jomā no tādām partnervalstīm kā Spānija, Lielbritānija, Francija, Polija un Latvija. Jāpiemin, ka konferencē piedalījās arī partnervalstu projektu vadīšanas maģistranti no Eiropas un Tuvajiem austrumiem.

Konferences sekcijas:
1. Projektu vadīšanas pieejas dažās nozarēs
2. Kompetences projektos un organizācijās
3. Projektu vadīšanas standarti
4. Zināšanu pārvaldība un kreativitāte projektu vadīšanā
5. Projektu risku un finanšu vadība

PVPA valdes locekļi MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis un MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa prezentēja divus veiktos pētījumus: „Cost-Benefit Analysis: Challenges and Opportunities in Construction Projects” un “Recognition of Project Manager Profession”, kuri atzinīgi tika novērtēti no ekspertiem projektu vadīšanas jomā.

 
 PVPA pārstāvji piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē BA "Turība"

Leonardo da Vinci programmas finansētā projekta "Pārveidotie AURORAS produkti – jaunas iespējas lauku tūrismā“ ietvaros Biznesa augstskola Turība 2011.gada 2. un 3.jūnija jau ceturto reizi organizēja tūrisma problēmām veltītu starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Jaunas vērtības tūrisma un sabiedrības attīstībai”. Zinātniski praktiskajā konferencē  veiktā pētījuma "ATBILSTOŠA PROJEKTA MĒRĶA DEFINĒŠANA  LAUKU TŪRISMA PROJEKTOS - ILGTSPĒJĪGAS KOMERCDARBĪBAS VEICINĀŠANA" rezultātus prezentēja PVPA valdes locekļi MSc. proj.mgmt. Emīls Pūlmanis un MSc. proj.mgmt. Silvija Bruņa.
Savā pētījumā PVPA pārstāvji analizēja esošo tūrisma aktivitāšu veicināšnas projektu iesniegumus un definētos projeku mērķus. Ir svarīgi, ka arī tūrisma jomas projektiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā pieejamie finanšu līdzekļi tiek apgūti un izmantoti mērķorientētu projektu īstenošanai.
Mūsdienu ekonomiskā situācija ir mainījusi komercdarbības nozīmīguma kritērijus, līdztekus ekonomiskajiem rādītājiem lielāku nozīmi piešķirot sociālajiem aspektiem. Dienas kārtībā parādās jaunas vērtības – sociālā atbildība un sabiedrības attīstība. Stimulējot un aktivizējot vietējo uzņēmēju iniciatīvu jomās, kuras balstītas uz vietējiem resursiem, īpaša nozīme tiek piešķirta tūrismam – nozarei, kura globālā nozīmē ir atzīta kā darba vietu radītāja un virzītājspēks ekonomikas atveseļošanai. Konferences mērķis ir analizēt tos faktorus un vērtības, kuri ir būtiski sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.
PVPA pārstāvju veiktā pētījuma rezultāti publicēti konferences rakstu krājumā.

 
 PVPA pārstāvju pētījums – labākais starptautiskā konferencē

Kā iepriekš PVPA informēja, no 2011.gada 5. līdz 7.maijam Latvijas Universitātē notika starptautiskā zinātniskā konference „CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT OF USINESS AND SOCIETY DEVELOPMENT – 2011”, kurā īpaša loma tika veltīta tieši projektu vadīšanas aktualitātēm. Konferences sekcijā ar sava veiktā pētījuma rezultātiem klātesošos iepazīstināja PVPA valdes locekļi – projektu vadīšanas doktoranti - MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis un MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa. Konferences moderatori Prof.Dr.oec. Ž.Ilmete (Latvija), Prof.Dr.oec. A.Kuura (Igaunija), un Prof.Dr.oec. Wolfgang Tysiak (Vācija) PVPA valdes locekļu veikto pētījumu atzina par 2011.gada pētījuma rezultātu labāko prezentāciju.
Savā pētījumā "Project Initiation Process – Key Constituent of the Project Management Model" autori analizēja projektu inicializācijas nozīmi projektu vadīšanas modeļos, jo tieši atbilstoša projektu plānošana ir pamats efektīvai pieejamā finansējuma izmantošanai.

 
 Starptautiskā zinātniskā konference Latvijas Universitātē
No 2011.gada 5. līdz 7.maijam Latvijas Universitāte sadarbībā ar Projektu vadītāju profesionālo apvienību, Latvijas Eiropas Kopienas studiju asociāciju, Instutut CEDIMES - Lettonie, Latvijas ekonometristu asociāciju, Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociāciju un Latvijas statistiķu asociāciju organizē starptautisko zinātnisko konferenci "BIZNESA UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS VADĪBAS AKTUALITĀTES - 2011" (CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT OF BUSINESS AND SOCIETY DEVELOPMENT – 2011).
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē īpaša loma un vieta tiks atvēlēta tieši aktualitātēm projektu vadīšanas nozarē. Konferences sekciju "Aktualitātes projektu vadīšanā" vadīs moderatori - projektu vadīšanas nozares profesionāļi ar atzīstamu starptautisku praksi - prof. R.Gareis (Austrija), prof. Ž.Ilmete (Latvija) un A.Kuura (Igaunija).
Konferences laikā ar saviem pētījumu rezultātiem projektu vadīšanas jomā uzstāsies nozares profesionāļi un doktoranti ar specializāciju projektu vadīšanā.

 PVPA tiek pārstāvēta starptautiskā zinātniskā konferencē Jelgavā
No 2011.gada 28. līdz 29.aprīlim Jelgavā notika starptautiskā zinātniskā konference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2011, kurā piedalījās PVPA valdes locekle MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa un valdes loceklis MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis.PVPA pārstāvji sniedza prezentāciju par projektu vadīšanas principiem, kā arī iepazīstināja konferences dalībniekus ar veiktā pētījuma rezultātiem.
Pētījums atklāja, ka Latvijā projektu inicializācijas procesā netiek pielietoti projektu vadīšanas principi, kā rezultātā tiek īstenoti zemas kvalitātes projekti, kas neveicina nozares attīstību un uzņēmējdarbības ilgtspēju pēc projekta īstenošanas.
S.Bruņas un E.Pūlmaņa veiktā pētījuma ''Project Management Principles in Rural Tourism – Encouraging Sustainable Business'' rezultāti iekļauti konferences rakstu krājumā.
 
PVPA pārstāvji piedalās konferencē Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas  augstskolā

No 2011.gada 28.aprīļa līdz 29.aprīlim, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, notika starptautiskā zinātniskā konference "Changes in Global Economic Landscape - in Search for New Business Philosophy", kurā piedalījās PVPA valdes loceklis MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis un valdes locekle MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa.
PVPA pārstāvji, turpinot uzsāktos pētījumus projektu plānošanā, prezentēja praktiskā pētījuma rezultātus, kurā tika analizēti publiskās pārvaldes projektu inicializācijas dokumentācija un projektu izmaksu - ieguvumu, kā arī izmaksu efektivitātes novērtējumi.
E.Pūlmaņa un S.Bruņas veiktā pētījuma "Cost - Benefit Analysis: challenges and opportunities in project initialization process" rezultāti tiks publicēti zinātniskajā žurnālā Journal of Business Management.

 
 PVPA tiek pārstāvēta starptautiski zinātniskā konferencē Tartu, Igaunijā

No 2011.gada 1.aprīļa līdz 2.aprīlim Tartu, Igaunijā, notika starptautiskā zinātniskā konference "Management theory and practice: synergia in organisations", kurā piedalījās PVPA valdes loceklis MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis un valdes locekle MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa.
Ņemot vērā pašreizējos ekonomiskos apstākļus, ir svarīgi, ka katrs ieguldītais lats projektā sniedz vislielāko atdevi, vienlaikus jebkurš investīciju lēmums saistās ar atbilstošu projekta plānošanu. Līdz ar to PVPA nolēma šā gada konferencē uzsvērt Izmaksu - ieguvumu analīzes lomu un nozīmi infrastruktūras projektos, kas saistās ar ievērojamām publiskajām investīcijām. PVPA pārstāvji sniedza prezentāciju par izmaksu ieguvumu analīzes pamatprincipiem, kā arī iepazīstināja konferences dalībniekus ar veiktā pētījuma rezultātiem.
E.Pūlmaņa un S.Bruņas veiktā pētījuma "
Cost-benefit analysis challenges and opportunities in construction project initialization process" rezultāti  iekļauti konferences rakstu krājumā.