PVPA konferences

Piektā starptautiskā zinātniskā konference par aktualitātēm projektu vadīšanā Baltijas valstīs „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas”

2016.gada 14. un 15.aprīlī Rīgā norisināsies piektā starptautiskā zinātniskā konference par aktualitātēm projektu vadīšanā Baltijas valstīs „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas”. Konferenci organizē Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar Projektu vadītāju profesionālo apvienību un Baltijas Kontrolinga Institūtu. Konference ir turpinājums konferenču ciklam par projektu vadīšanas tēmu Latvijā, un tā notiks regulāri katru gadu.

Konferences mērķis ir prezentēt un izdiskutēt dažādas projektu vadīšanas problēmas no zinātnisko pētījumu rezultātu rakursa, dibināt jaunus kontaktus un sadarbības tīklu starp jomas profesionāļiem, kā arī sniegt iespēju projektu vadītājiem uzlabot savas zināšanas un profesionālās iemaņas. Konferences programmā: atklāšanas plenārsēde un paralēlās sesijas. Visas anotācijas un konferences rakstu krājumā iekļautos rakstus izskata divi recenzenti (double blind review). Konference notiks angļu valodā.

Konferences darbs tiks organizēts šādās sadaļās:

1. Publiskās administrācijas projektu vadīšana,

2. ES fondu projektu vadīšanas (īstenošanas) problēmas un to risinājumi,

3. Publisko privāto partnerību projektu vadīšana,

4. Investīciju projektu vadīšana,

5. Kultūras projektu vadīšana,

6. IT projektu vadīšana,

7. Būvniecības projektu vadīšana,

8. Atjaunojamās enerģijas projekti,

9. Sociālo projektu vadīšana,

10. Projektu vadīšanas standarti,

11. Projektu vadības profesionālā izglītība un zinātne,

12. Projektu vadības organizācijas kapacitāte,

13. Projektu uzskaite un auditēšana,

14. Jauni virzieni un atklājumi projektu vadības teorijā,

15. Projektu kontrolings,

16. Projektu riska vadība.

Sekcijas tiks veidotas, vadoties no iesniegto rakstu tēmām.

Izvērstāka informācija par konferenci pieejama konferences mājas lapā: http://balticpmconference.eu

Papildu informācija:
Silvija Bruņa (e-pasts: silvija.bruna@lu.lv)
Emīls Pūlmanis (e-pasts: emils.pulmanis@lu.lv)

 
Trešā starptautiskā zinātniskā konference par aktualitātēm projektu vadīšanā Baltijas valstīs „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas”

2014. gada 10. - 11. aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, norisināsies trešā starptautiskā zinātniskā konference par aktualitātēm projektu vadīšanā Baltijas valstīs „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas”.

Konferencē ar referātiem uzstāsies eksperti un profesori no Vācijas, Lielbritānijas, Igaunijas, Gruzijas, Lietuvas, Francijas, Palestīnas, Irānas, Somijas, Norvēģijas, Krievijas, Hong Kongas, Turcijas un Latvijas. Konferences programmā atklāšanas plenārsēde, četras paralēlās sesijas un noslēguma plenārsēde.

Konferences „Projektu vadīšanas nozares attīstība - prakse un perspektīvas" mērķis ir prezentēt un izdiskutēt dažādas projektu vadīšanas problēmas no zinātnisko pētījumu rezultātu rakursa, dibināt jaunus kontaktus un sadarbības tīklu starp jomas profesionāļiem, kā arī sniegt iespēju projektu vadītājiem uzlabot savas zināšanas un profesionālās iemaņas.

Konferenci organizē Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte un Projektu vadītāju profesionālā apvienība, sadarbībā ar Latvijas pašvaldības savienību, Baltijas kontrolinga institūtu un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

Konferences plenārsēde noritēs 11.aprīlī no pulksten 10.00-11.30, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, to atklās Latvijas Universitātes kanclers Gundars Bērziņš.

Konference tiks organizēta 4 paralēlās sesijās:

  • Organizāciju kapacitāte projektu vadīšanā, jaunas projektu vadīšanas pieejas;
  • IT projektu vadība;
  • Projekta risku un finanšu vadība, kvantitativā modelēšana;
  • Projektu vadīšanas (ieviešanas) problēmas un risinājumi.

Dalība plenārsēdē un konferences sesijās, bez papildus konferences materiālu saņemšanas un dalības noslēguma pieņemšanā ir bez maksas.

Konferences programma un izvērstāka informācija par konferenci meklējama konferences mājas lapā http://balticpmconference.eu

Konferences programma pieejama šeit.

 
Noslēgusies otrā starptautiskā zinātniskā praktiskā konference projektu vadīšanas nozarē Baltijas valstīs "Projektu vadīšanas nozares attīstība - prakse un perspektīvas"
2013.gada 11. un 12.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātē norisinājās otrā starptautiskā zinātniski praktiskā konference projektu vadīšanā Baltijas valstīs „Projektu vadīšanas attīstība – prakse un perspektīvas". Konferenci organizēja Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti (LU EVF). Konference ir turpinājums konferenču ciklam par projektu vadīšanas tēmu Latvijā un tā notiks regulāri katru gadu.

Konferencē dalību reģistrēja vairāk kā 120 dalībnieku, tas ir ievērojams dalībnieku skaits un raksturo akadēmiskajā vidē un citās tautsaimniecības nozarēs strādājošo interesi par projektu vadību. Ar referātiem uzstājās eksperti un profesori no Vācijas, Krievijas, Polijas, Portugāles, Islandes, Irānas, Austrālijas, Serbijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Slovākijas, Čehijas, Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.

Darbs noritēja plenārsēdē un trīs sesijās.
Plenārsēdē projektu vadīšanas nozares eksperti informēja par aktualitātēm projektu vadīšanas nozarē. Ar prezentācijām uzstājās Aleksandrs Antonovs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs) un tādi starptautiski jomas eksperti kā Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Pēteris Roišs (Peter J. A. Reusch) (Dortmundes universitāte, Vācija) un praktiķi Marisa Silva (Marisa Silva) (Winning Management Consulting, Portugāle), Mārcis Nēliuss (Ventspils brīvostas pārvalde, Latvija).

Sesijās tika apskatīti ar projektu vadīšanas nozari saistīti jautājumi: projektu vadīšanas standarti un jaunākās tendences; ES fondu projektu vadīšanas (ieviešanas) problēmas un risinājumi; transporta, infrastruktūras, būvniecības, industriālo un IT projektu vadīšanas aspekti.

Sesijā par projektu vadīšanas standartiem un jaunākajām tendencēm tika apskatīti jautājumi par projektu vadīšanas metožu un instrumentu pilnveides iespējām un aktualitātēmpasaatvijā. Sesijas laikā tika prezentētas gan interaktīvas metodes izglītības darbā pasniedzot projektu vadīšanu akadēmiskā līmenī, gan arī prezentēti jaunāko pētījumu rezultāti par tādiem svarīgiem projektu ieviešanas aspektiem kā organizācijas kultūras loma, cilvēkresursu attīstība un risku vadības metodes projektu vadīšanā.

Sesijā par ES fondu projektu vadīšanas (ieviešanas) problēmām un risinājumiem tika analizēti praktiski un teorētiski projektu ieviešanas aspekti, kas līdzfinansēti no Eiropas Strukturālo fondu līdzekļiem. Sesijas laikā tika prezentēti gan teorētiski un akadēmiski pētījumi par īstenotajiem ES fondu projektiem, gan arī sniegta atsevišķu projektu analīze un risinājumi to sekmīgai ieviešanai.

Sesijā par transporta, infrastruktūras, būvniecības, industriālo un IT projektu vadīšanas aspektiem tika diskutēts par aktuāliem projektiem un projektu vadības metožu pielietojumu gan enerģētikas, transporta un celtniecības projektu ietvaros. Konferences sesijā īpaša loma tika pievērsta arī dažātiem informācijas tehnoloģiju projektu ieviešanas izmaicinājumiem pielietojot projektu vadīšanas metodes un instrumentus.

Konferences referāti, kā arī pētījumu rezultāti ir apkopoti un izdoti rakstu krājumā.
Konferences galvenie atbalstītāji ir SIA „Latvijas Mobilais Telefons" un Ventspils brīvostas pārvalde.

Konferences atbalstītāji:

 
Otrā starptautiskā zinātniski praktiskā konference projektu vadīšanā Baltijas valstīs "Projektu vadīšanas nozares attīstība - prakse un perspektīvas" („Project Management Development – Practice and Perspectives”)

Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA) informē, ka 2013.gada 11. un 12.aprīlī PVPA sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti (LU EVF) organizē otro starptautisko zinātniski praktisko konferenci projektu vadīšanā Baltijas valstīs "Projektu vadīšanas nozares attīstība - prakse un perspektīvas" („Project Management Development – Practice and Perspectives”). Konferences mērķis ir veicināt zinātnisko novitāti, kā arī nodrošināt jaunāko pētījumu rezultātu aprobāciju projektu vadīšanas jomā, sekmēt jaunu kontaktu un sadarbības tīklu attīstīšanu, kā arī celt LU Ekonomikas un vadības fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” kapacitāti. Konferences kvalitātes un profesionalitātes nodrošināšanai ir izveidota programmas komiteja, kuras sastāvā savu aktīvu līdzdalību ir apstiprinājuši Eiropā un pasaulē atzīti projektu vadīšanas nozares profesionāļi un profesori.

Informējam, ka pirmajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē projektu vadīšanā Baltijas valstīs "Projektu vadīšanas nozares attīstība - prakse un perspektīvas" („Project Management Development – Practice and Perspectives”) piedalījās valsts un pašvaldību iestāžu atbildīgie speciālisti no vairāk kā 10 valstīm, kā arī uzņēmēji un to organizāciju darbinieki, kuru ikdienas darbs saistīts ar projektu vadīšanu un to metožu pielietošanu. Vairāk informāciju par pirmo konferenci ir iespējams atrast - http://www.evf.lu.lv/pmconf2012.

Līdz šim konferenci ir atbalstījuši tādi uzņēmumi un organizācijas kā "Latvijas Mobilais Telefons", "Aldaris", Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs (DAAD).

Vairāk informācijas par otro starptautisko zinātniski praktisko konferenci projektu vadīšanā  "Projektu vadīšanas nozares attīstība - prakse un perspektīvas" („Project Management Development – Practice and Perspectives”) Baltijas valstīs iespējams iegūt http://www.evf.lu.lv/pmconf2013/ vai rakstot conference@pvpa.lv

Konferences programma pieejama šeit.


 
Noslēgusies pirmā starptautiskā zinātniski praktiskā konference projektu vadīšanas jomā
Baltijas valstīs
Laikā no 8-9 februārim 2012.gadā Rīgā, Latvijas Universitātē notika pirmā starptautiskā zinātniski praktiskā konference projektu vadīšanā Baltijas valstīs. Šī gada konferences devīze bija „Projektu Vadīšanas Attīstība - Prakse un Perspektīvas". Konferenci  organizēja  PVPA sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti.

Šī konference ir sākums konferenču ciklam par projektu vadīšanas tēmu Latvijā un tā notiks regulāri katru gadu. 2012.gada konferencē savu dalību reģistrēja 130 dalībnieku, kas ir ievērojams dalībnieku skaits un raksturo akadēmiskajā vidē un citās tautsaimniecības nozarēs strādājošo interesi par projektu vadību.

Ideju par konferences organizāciju atbalstīja gan Latvijas republikas valdības līmenī (Finanšu ministrija tās valsts sekretāra vietnieka A.Antonova personā, kurš sniedza Finanšu ministrijas skatījumu par ES fondu projektu administrēšanu Latvijā,   Izglītības un zinātnes ministrija, izglītības un zinātnes ministra Prof. R.Ķīļa biroja vadītāja N. Titova, sniedzot savu skatījumu par projektu vadīšanas pamatelementiem), gan lielākie uzņēmumi un organizācijas (SIA Latvijas Mobilais telefons, A/S Aldaris).

Konferencē piedalījās pārstāvji no dažādām valstīm, tai skaitā no Vācijas, Spānijas, Īslandes, Ungārijas, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas.

Darbs noritēja plenārsēdē un piecās sekcijās. Plenārsēde trīs projektu vadīšanas nozares eksperti sniedza informāciju par aktualitātēm un problēmām projektu vadīšanas jomā. Pirmais no tiem bija veltīts ES fondu izmantošanas efektivitātes celšanai, otrais starptautisko standartu analīzei projektu vadīšanā un sertifikācijas problēmām, bet trešais projektu vadīšanas ilgtspējas nodrošināšanai.

Analizējot  projektu vadīšanas sertifikācijas praksi, tika atzīmēts, ka tā šobrīd pārdzīvo „inflāciju„ un nepieciešams pāriet uz profesionālu  augstāko izglītību šajā jomā. Sekcijā par   standartiem projektu vadīšanā tika diskutēts par organizācijas kompetenci projektu vadīšanā un objektorientētās modelēšanas pieeju kā fundamentālu koncepciju projektu vadīšanā.

Sekcijā par problēmām ES fondu atbalstīto projektu vadīšanu tika diskutēts galvenokārt par nepieciešamību pielietot plašāk projektu vadīšanas instrumentus ES strukturālo fondu līdzfinansētos projektos un paaugstināt  prasības projektu vadītāju kompetencei, jo tieši šīs kompetences trūkums ir iemesls, kāpēc ES līdzfinansētie projekti nav devuši vajadzīgos rezultātus.

Informācijas tehnoloģiju projektu vadīšanas sekcijā tika diskutēts par dažādiem modeļiem, kurus var pielietot IT projektu vadīšanā, kā arī par problēmām ar ko nākas saskarties izstrādājot projektus IT industrijā.

Profesionālās izglītības un zinātnes sekcijā tika diskutēts par starptautisko pieredzi un līdzekļiem pasniedzēju profesionālās kompetences pilnveidošanai, izmantojot projektu vadīšanas metodes un instrumentus. Savukārt sekcijā par projektu risku vadību tika diskutēts par projektu risku vadīšanas metodēm un praktiskajiem aspektiem dažādas tautsaimniecības nozarēs, tostarp projektu īstenošanā mainīgajos ekonomiskajos apstākļos.

Konferences referāti, kā arī pētījumu rezultāti ir apkopoti un izdoti rakstu krājumā.

Konferences organizāciju finansiāli atbalstīja Baltijas - Vācijas Augstskolu birojs un SIA „Latvijas Mobilais Telefons". Vienlaikus materiālo palīdzu konferences veiksmīgai norisei nodrošināja Arhitektūras birojs „Sestais stils" un A/S „Aldaris".

Konferenci atbalsta:
       
                 
Pirmās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences projektu vadīšanā programma: