Par projektu vadīšanu

Prof. Dr.oec. Žanetas Ilmetes, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes priekšsēdētājas runa trešajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē par aktualitātēm projektu vadīšanā Baltijas valstīs „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas”.

Šobrīd projektu vadīšana ir viens no aktuālakajiem uzdevumu organizācijas veidiem. Tās pielietošanas nepieciešamību nosaka vairāki faktori. Svarīgākie no tiem ir arvien pieaugošā produktu un pakalpojumu kompleksitāte un konkurence tirgos. Produktu un pakalpojumu kompleksitātes rezultātā pieaug prasības pēc starpdisciplināram zināšanām, savukārt konkurences pieaugums tirgos  piespiež uzņēmējus efektīvāk izmantot savus resursus, būt labākiem un ātrākiem par saviem konkurentiem, ātrāk veikt pārmaiņas savās organizācijās, darboties klientu interesēs. Šajos apstākļos projektu vadīšana  uzņēmējiem rada jaunas  iespējas.
Arvien lielāks skaits darbu un uzdevumu jau tagad tiek izpildīti nevis ar rutinām darba metodēm, bet projektu veidā. Nākotnē projektu  darba apjomi palielināsies un tā rezultātā pieaugs pieprasījums pēc kvalificētiem projektu vadītājiem, kuriem ir zināšanas un prasmes, lai šodien un nākotnē varētu sekmīgi veikt savu darbu.
Šajā sakarā aktualizējās  arī projektu vadīšanas teorētiskie un praktiskie jautājumi par to, kā projektu inicializēt, novērtēt, kā izvēlēties finansiāli izdevīgākos projektus, kā novērtēt projektu ilgtspēju. Nemazāk   svarīgi ir metodiskie jautājumi kā  plānot projektu darbus, laiku un resursus,  kā noteikt projektu riskus un tos uzraudzīt, kādus rīkus lietot projektu vadības procesā. IT projektos šobrīd tiek arvien biežāk pielietotas jaunas metodes, kuras ir ieguvušas nosaukumu „Agiles methodoloģija projektu vadīšanā”. Ko nozīmē pielietot šo metodoloģiju projektu vadīšanā? Kādos gadījumos šī metodoloģija ir labākā izvēle projektu vadīšanā? Minētas tēmas dotā rakstu krājuma ietvaros  aplūko daudzi eksperti un pētnieki.
Profesionālā projektu vadītāju apvienība (PVPA) kopā ar Latvijas Universitāti organizē jau trešo pēc kārtas starptautisko konferenci projektu vadīšanā, lai dotu iespēju dažādu valstu praktiķiem un teorētiķiem apmainīties ar viedokļiem par projektu vadīšanas praktiskiem un teorētiskiem aspektiem. Šāda zināšanu un viedokļu apmaiņa ļauj  attīstīt projektu vadīšanu kā profesionālu darbību ne vien atsevišķās valsts ietvaros, bet arī starptautiskā līmenī.
Par to, ka projektu vadīšanas problēmas ir aktuālas, liecina tas, ka šogad par konferenci interesi ir izrādījuši  jau vairāk kā 16. valstu pārstāvji.
Vēlētos izteikt pateicību mūsu ģenerālam sponsoram SIA „Latvijas Mobilais Telefons” un daudziem informatīviem sponsoriem par konferences organizācijas atbalstu. 
Konferences organizatori cer, ka konferencē būs daudz interesantas diskusijas, kuras dos ierosmi jauniem darbiem.

Prof. Dr.oec. Žanetas Ilmetes, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes priekšsēdētājas runa otrajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē par aktualitātēm projektu vadīšanā Baltijas valstīs „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas”.
Projektu vadīšanas nozare pēdējos 30 gados ir strauji attīstījusies un kļuvusi par nozīmīgu izaugsmes faktoru gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan uzņēmējdarbībā jebkurā tautsaimniecības nozarē. Tā sniedz attīstības iespējas organizācijām gan no publiskā, gan privātā sektora - palielināt konkurētspēju tirgū, sekmīgi apgūt pieejamos finanšu instrumentus.

Projektu vadīšanas metožu pielietošana nodrošina projekta īstenošanu iespējami augstā kvalitātē, ņemot vērā projektā noteikto mērķi, laika, finanšu, personāla un citus ierobežojumus. Profesionāla projektu vadīšanas metožu pielietošana nodrošina, ka projekti tiek īstenoti, ievērojot efektivitātes, caurredzamības un drošas finanšu vadības principus.

Tas ir īpaši svarīgi Latvijai tāpēc, ka Latvijā nākošajos gados ir paredzēts realizēt vairākus liela apjoma projektus gan dzelzceļa rekonstrukcijā, gan lielu objektu būvniecībā, kā piemēram, jaunas koncertzāles būvniecība, kā arī dažādu liela mēroga pasākumu realizācijā, piemēram, Rīga-2014.

Lai šie projekti būtu veiksmīgi un tajos ieguldītie līdzekļi tiktu izlietoti efektīvi, ir svarīgi pielietot mūsdienīgas projektu plānošanas, uzraudzības un kontrolinga metodes.

Tas savukārt izvirza jautājumu par projektu vadītāju profesionālo kompetenci. Latvijā pēdējos 10 gados ir veikti vairāki pasākumi projektu vadītāju kompetences celšanai. Viens no tiem ir projektu vadītāja profesijas standarta izveide 2002.gadā un tā atjaunošana 2011.gadā, saskaņā ar jaunākajiem Projektu Vadības institūta (Project Management Institute, PMI) un Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (International Project Management Association, IPMA) standartiem. Atjaunotais projektu vadītāja profesijas standarts ir apstiprināts ar Ministru Kabineta  (MK) noteikumiem 2011.gadā.

Projektu vadītāju interešu aizsardzībai, kā arī profesijas tālākās attīstības nolūkos Latvijā ir izveidota Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA).