Par PVPA

Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA) ir vienīgā nevalstiskā organizācija Latvijā, kura apvieno tikai profesionālus projektu vadītājus ar atbilstošu augstāko izglītību projektu vadīšanā un kompetencēm, kas nepieciešamas profesionālam projektu vadītājam. PVPA izveidota ar mērķi veicināt projekta vadītāja profesijas attīstību Latvijā. PVPA atbalsta profesionalitātes veicināšanu projektu īstenošanā, pielietojot atbilstošu projektu vadīšanas instrumentus un metodes, kas noteiktas starptautiskajos projektu vadīšanas standartos.

Tieši profesionalitātes principu pielietošana ir tā, kas atšķir PVPA no citām organizācijām.

 

Projektu vadītāju profesionālās apvienības (PVPA) mērķis ir veicināt projekta vadītāja profesijas attīstību Latvijā.

Lai sasniegtu mērķi, PVPA veic šādus uzdevumus:
 • projektu vadīšanas profesionālo pasākumu (semināru, konferenču, diskusiju, pieredzes apmaiņu u.c.) organizēšana un dalība tajos;
 • projektu izstrāde un īstenošana;
 • profesionālās sadarbības veicināšana projektu vadīšanas jomā;
 • zinātnisko publikāciju sagatavošana un publicēšana;
 • projektu vadīšanas profesionālās izglītības popularizēšana;
 • sadarbības veidošana un uzturēšana ar projektorientētiem uzņēmumiem;
 • sabiedrības informēšana par projektu vadīšanu;
 • starptautiska sadarbība ar līdzīgām organizācijām;
 • priekšlikumu sagatavošana Latvijas Republikas normatīvo aktu izstrādei un grozījumiem, kas saistīti ar projektu vadīšanas jomu;
 • maģistra darbu konkursu organizēšana;
 • stipendiju fonda veidošana;
 • citi uzdevumi, kas nav pretrunā ar biedrības statūtiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

PVPA dibināta 2010.gada 19.oktobrī un reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 2010.gada 16.novembrī.


PVPA organizatoriskā struktūra:Bukleti par PVPA darbību pieejami šeit:
Latviski - 1.lpp., 2.lpp.
Angliski - 1.lpp., 2.lpp.