Biedru pienākumi un ētikas kodekss

PVPA biedru pienākumi:

 1. ievērot PVPA statūtus un ētikas kodeksu;
 2. pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
 3. regulāri maksāt biedra naudu;
 4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt PVPA mērķa un uzdevumu realizēšanu.

Ētikas kodeksa mērķis ir nodrošināt, lai PVPA biedri (turpmāk - Biedrs) organizētu savu darbību PVPA atbilstoši Kodeksā noteiktajiem profesionālās ētikas principiem un savstarpējo attiecību ētikas principiem.

PVPA biedru profesionālie pienākumi
 • Biedrs organizē savu darbību PVPA, ievērojot Kodeksā noteiktos profesionālās ētikas principus un savstarpējo attiecību ētikas principus.
 • Biedrs aizsargā PVPA un profesionālās intereses un darbojas PVPA mērķu sasniegšanai.
 • Biedrs, organizējot savu zinātnisko un profesionālo darbību PVPA, veicina PVPA darbībā ieinteresēto pušu - sabiedrības, citu Latvijas un starptautisku projektu vadīšanas un sadarbības organizāciju uzticamību PVPA darbībai.
 • Biedrs savus profesionālos pienākumus pilda godīgi un objektīvi.
 • Biedrs darbojas tikai savas profesionālās kompetences ietvaros un atbild par savu rīcību.
 • Biedrs izvairās no jebkādas personiskas, sociālas vai organizatoriskas dabas ietekmes, kas varētu būt par cēloni PVPA darbības rezultātu ļaunprātīgai vai prettiesiskai izmantošanai.
 • Ja Biedra vadībā zinātnisku vai profesionālu darbu veic asistenti, studenti, darbinieki u.c., tad Biedrs ir atbildīgs par to, lai viņi ievērotu Kodeksā noteiktos profesionālās ētikas principus un savstarpējo attiecību ētikas principus.
 • Biedrs savu darbību veic atbilstoši LR, starptautiskajiem un nozares normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem un vadlīnijām.
 • Biedrs darbojas kā biedrs ne vairāk kā vienā projektu vadīšanas organizācijā Latvijā.
 • Biedrs apzinās, ka ir atbildīgs par katru lēmumu, ko pieņem PVPA vārdā.

PVPA biedru Profesionālā izaugsme
 • Biedrs pastāvīgi papildina savas zināšanas un prasmes, pilnveidojot profesionālo izaugsmi.
 • Biedrs rūpējas par savu pašpilnveidi, profesionālo izaugsmi, kompetenci un reputāciju.
 • Lai apgūtu metodes un paņēmienus, kuros Biedrs nav pietiekami kompetents, Biedrs sadarbojas ar citiem PVPA Biedriem, kuriem ir lielāka pieredze attiecīgajā jomā un kuri var veikt konsultantu funkcijas.
 • Biedrs apgūst un ciena zinātnes sasniegumus, turpina savu profesionālo izglītību, studējot zinātnisko literatūru, piedaloties darba grupās, konferencēs, kā arī iespēju un interešu robežās veic pētījumus un apkopo izpētes materiālus.

PVPA biedru savstarpējo attiecību ētika
 • Ja Biedrs konstatē kāda cita Biedra neētisku rīcību, tad viņš risina radušos situāciju, izsakot kritiku Biedram personiski vai vēršoties PVPA Ētikas komisijā.
 • Biedrs nodrošina atgriezenisko saiti tiešajā un netiešajā komunikācijā ar pārējiem Biedriem.
 • Biedrs izvairās no augstprātības saskarsmē ar citiem Biedriem, ievēro demokrātijas normas un koleģialitāti.
 • PVPA nav pieļaujama Biedru un citu personu publiska kritika. Kļūdas vai pārkāpumi jāaizrāda personīgi.
 • Biedrs rūpējas par jauno PVPA Biedru iesaistīšanu PVPA.
 • Biedrs izvairās no nekoleģiālām attiecībām - intrigām, garastāvokļa ietekmes, tenkām, nomelnošanas, liekulības.
 • Biedrs nepieļauj citu personu aizskaršanu sakarā ar rasi, dzimumu un vecumu, nacionālo vai reliģisko piederību vai citiem apstākļiem.
 • Biedrs neizmanto ļaunprātīgi citu Biedru nezināšanu vai kļūdas savā labā.
 • Biedrs godprātīgi izvērtē savu rīcību, uzklausa kritiku un labo savas kļūdas.
 • Biedrs izvairās no savu panākumu izcelšanas uz citu rēķina.
 • Biedrs informē citus PVA Biedrus par profesionāli aktuāliem jautājumiem un dalās pieredzē.
 • Biedrs nepieļauj pazemošanu, ignorēšanu vai cita veida kaitējumu citu PVPA Biedru prestižam.
 • Biedra simpātijas vai antipātijas neietekmē attieksmi pret citiem PVPA biedriem.
 • Biedru savstarpējo attiecību pamatā ar citiem PVPA biedriem un citām personām ir cieņa, pieklājība, godīgums, izpalīdzība, sadarbība, savstarpēja uzticēšanās un atbalsts.
 • Biedra pienākums ir izvairīties no citu PVPA Biedru goda vai cieņas aizskaršanas neatkarīgi ieņemamā amata, izcelsmes, sociālā vai mantiskā stāvokļa, rases, nacionālās piederības un dzimuma.
 • Biedrs ciena kultūrvidi, kurā viņš veic savu zinātnisko un profesionālo darbību.
 • Biedrs, organizējot savu darbību, apzinās, ka katra PVPA Biedra darbība veido kopējo PVPA tēlu.
 • Biedrs nebaidās brīvi izteikt savus uzskatus un ieteikumus PVPA darbības uzlabošanai.
 • Biedri ir noskaņoti lietišķi, starp Biedriem valda saskaņa, savstarpējā komunikācija ir atklāta un vērsta uz kvalitāti, darba laiks netiek tērēts savstarpējo attiecību skaidrošanai. Biedri ir korekti cits pret citu, strādā komandā.
 • Ierodoties uz PVPA sēdēm un citiem PVPA pasākumiem, kā arī šo pasākumu laikā PVPA biedri ievēro vispārējās uzvedības normas: laikus informē par neierašanos uz pasākumiem, pasākumu laikā netraucē pārējos ar runāšanu pa tālruni vai tālruņa skaņas signālu neizslēgšanu.
 • Pārstāvot PVPA, biedri gan PVPA, gan sadarbības organizāciju rīkotajos pasākumos izvēlas lietišķo ģērbšanās stilu.

Pilns PVPA Ētikas kodeksa teksts pieejams šeit: PVPA Ētikas kodekss