Emīls Pūlmanis

Valdes loceklis PhD.cand. MSc. Proj. mgmt. Emīls Pūlmanis ir beidzis Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantūru Publiskajā pārvaldē un šobrīd ir doktora zinātniskā grāda pretendents ar specializāciju projektu vadīšanā. Ir ieguvis profesionālo maģistra grādu Projektu vadīšanā un projekta vadītāja kvalifikāciju. Ir izstrādājis un vadījis vairākus valsts un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētus projektus. Bijis Eiropas Komisijas finansēto programmu - Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas mērķsadarbības Twinning light projekta nacionālais koordinators Latvijā. Pēdējos piecus gadus strādājis valsts pārvaldē projektu vadīšanas un uzraudzības jomā un veicis vairāk kā 3 000 valsts un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu uzraudzību. Šobrīd ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta direktora vietnieks un Labklājības ministrijas Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta eksperts. Līdztekus tam ir Latvijas – Šveices sadarbības programmas NVO grantu shēmas projektu vērtēšanas eksperts. Stažējies publiskās pārvaldes projektu vaīšanā Taivānā. Ir vairāk kā 25 zinātnisko publikāciju autors projektu vadīšanas jomā. Aktīvi iesaistās nevalstisko organizāciju darbībā un ir Briseles jaunatnes fonda (Generation Europe) vēstnieks Latvijā. 

E-pasts: Emils.Pulmanis@pvpa.lv 

Darbības joma PVPA: Publiskā pārvalde.